Algemene Voorwaarden

Strigidae Rechtshulp is een eenmanszaak (KvK 76200388). Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening door Strigidae Rechtshulp [hierna: de Overeenkomst]. Degene die met Strigidae Rechtshulp [ hierna: SR] de Overeenkomst aangaat, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. Het door de Opdrachtgever gewenste wordt aangeduid als de Opdracht. 

Artikel 1. Offertes en oriënterende gesprekken 

1.1. SR zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft welke dienst(en) en/of informatie geleverd zullen worden (hierna: de Opdracht) en welk bedrag hiervoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Opdracht is bindend. Het bedrag wordt berekend aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief. In een offerte zal volstaan worden met vermelding van het uurtarief ex BTW en desgewenst een schatting van het aantal te werken uren tenzij een fixed fee wordt overeengekomen, dan wordt het fixed fee vermeld.

1.2. Een offerte en oriënterende communicatie aangaande de Opdracht zijn vrijblijvend en verplichten Opdrachtgever tot niets. 

1.3. Indien oriënterende communicatie meer dan een uur blijkt te vergen, zal SR hiervoor het uurtarief in rekening brengen zoals vermeld op de website www.strigidae.nl. Hetzelfde geldt indien een oriënterende communicatie overgaat in een concrete juridische adviesverstrekking, echter uitsluitend wanneer SR Opdrachtgever daar tijdig van op de hoogte brengt. 

1.4. Een offerte verliest haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door SR. 

1.5. Prijsopgaven in offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden. SR zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

1.6. SR is gerechtigd het uurtarief jaarlijks per 1 januari te wijzigen. Ten aanzien van reeds aanvaarde offertes blijft het overeengekomen uurtarief gedurende de looptijd van de offerte en/of Opdracht ongewijzigd. 

1.7. Indien in de offerte een datum voor oplevering is gegeven, geldt deze datum in geval Opdrachtgever het aanbod binnen één werkdag aanvaardt. Indien de aanvaarding op een latere datum plaatsvindt, verschuift de deadline evenredig mee. 

1.8. Deze algemene voorwaarden maken te allen tijde deel uit van de Overeenkomst. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor SR alleen bindend indien en voor zover deze door SR uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 2. Aanvaarding van de Opdracht 

2.1. Opdrachtgever dient de offerte expliciet te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat SR werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. 

2.2. SR houdt zich het recht voor een Opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor SR onaanvaardbaar maken. 

2.3. Na aanvaarding mag de Opdracht slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. SR is in dat geval gerechtigd het voor de Overeenkomst verschuldigde bedrag aan te passen. Het uurtarief blijft conform 1.6 ongewijzigd doch het aantal te werken uren en/of de bijzondere onkosten zoals in 5.2 genoemd, kunnen wijzigen.

Artikel 3. Uitvoering van de Opdracht 

3.1. SR zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft SR het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. 

3.3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan SR worden verstrekt. 

3.4. Opdrachtgever zal de door SR verstrekte informatie alleen gebruiken voor het overeengekomen doel. In het bijzonder zal Opdrachtgever de door SR opgestelde teksten zoals gebruiksovereenkomsten, privacyverklaringen en disclaimers alleen gebruiken voor de bij de Opdracht aangegeven bestemmingen. Bij schending van deze bepaling is SR gerechtigd het door haar gehanteerde standaardtarief voor het betreffende gebruik van de informatie, met een toeslag van 50% voor het ongeautoriseerde gebruik door Opdrachtgever, in rekening te brengen.

3.5. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, zoals overeenkomsten, licenties, privacyverklaringen, disclaimers, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berust bij SR (behoudens (auteurs)rechten op door Opdrachtgever aangeleverd materiaal). Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk nader worden toegekend.

3.6. Klachten over uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen declaraties dienen uiterlijk binnen twee weken na de betaaldatum schriftelijk te worden voorgelegd aan SR. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op. 

3.7. De bemoeienissen van SR ter zake van een verstrekte Opdracht worden ten laatste geacht te zijn geëindigd op de datum van verzending van de einddeclaratie.                                                                                                                                                                                                     

Artikel 4. Geheimhoudingsverplichtingen 

4.1. Partijen zullen informatie die de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. De Opdrachtgever zal in ieder geval de inhoud van de offerte vertrouwelijk behandelen. 

4.2. Indien SR bij de uitvoering van de Opdracht kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens (opgeslagen en/of verspreid via de systemen van Opdrachtgever), zal SR zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken. 

4.3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie. 

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden 

5.1. Alle door SR genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 

5.2. Bijzondere onkosten (zoals nota’s van deurwaarders, griffierechten e.d.) worden separaat in rekening gebracht.

5.3. SR zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks of naar gelang de voortgang der werkzaamheden, een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

5.4. De betalingstermijn voor door SR verzonden facturen bedraagt 14 dagen na de factuurdatum. 

5.5. De betalingsverplichting geldt ook indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie.

5.6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door SR.

5.7. Bij niet of niet tijdig dan wel onvolledige betaling van een factuur, heeft SR het recht de werkzaamheden ter uitvoering van de Opdracht op te schorten of te beëindigen, hetgeen de verplichting van Opdrachtgever om openstaande of nog te verzenden facturen tijdig te betalen onverlet laat. 

5.7. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

5.8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

6.1. SR aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt. 

6.2. SR is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan SR toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht. 

6.3. Iedere aansprakelijkheid van SR voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, verlies en schade wegens door SR gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Opdracht vormt. 

6.4. De hoogte van enige vergoeding verschuldigd door SR die krachtens de vorige artikelen zal worden vergoed is gemaximeerd op het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van SR ter zake uitgekeerd wordt, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan gedurende het kalenderjaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan door Opdrachtgever aan SR is betaald exclusief voorschotten, tot een bedrag van maximaal €10.000,-. 

6.5. De aansprakelijkheid van SR wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever SR onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SR ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SR in staat is adequaat te reageren.

6.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op een tekortkoming in de prestatie van SR, indien Opdrachtgever niet schriftelijk heeft geprotesteerd binnen 30 dagen nadat opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval na verloop van 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade is voortgevloeid.

6.7. Opdrachtgever vrijwaart SR voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de Opdracht. SR is dan ook nimmer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door SR ingeschakelde derden.

6.8. SR is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien opdrachtgever op het moment waarop de schade is ontstaan, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens SR.

6.9. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet van SR kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer. 

Artikel 7. Opschorting en beëindiging van de overeenkomst 

7.1. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan SR, nadat de Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de declaratie is voldaan. 

7.2. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien de resultaten niet aan haar verwachtingen voldoen. SR is in dat geval gerechtigd de aan de overeenkomst bestede uren in rekening te brengen tegen het door haar gehanteerde standaardtarief met een toeslag van 50% per uur. SR is na ontbinding door Opdrachtgever niet verplicht enige tot dan toe vervaardigde materialen of (concept-) adviezen te verstrekken aan wie dan ook. 

7.3. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft SR het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten totdat deze gegevens wel zijn verstrekt. 

7.4. Bij opschorting onder dit artikel is SR niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting. 

7.5. Indien uit door de Opdrachtgever na aanvaarding verstrekte informatie blijkt dat uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is of dat deze informatie een wezenlijk ander karakter aan de Opdracht geeft dan zoals vastgelegd in de offerte, is SR gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Artikel 7.2 is dan van overeenkomstige toepassing. 

7.6. SR kan elke levering van diensten schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van Opdrachtgever is ingediend, of indien Opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt. 

Artikel 8. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 

8.1. SR behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

8.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan Opdrachtgever, doch alleen indien de betreffende overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van twaalf maanden of langer. 

8.3. Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum. 

Artikel 9. Overige bepalingen 

9.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen SR en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

9.2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 

9.3. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is SR niet gebonden aan door Opdrachtgever bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de door SR aangeboden overeenkomst. 

9.4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever. 

9.5. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen SR en Opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

9.6. De Opdrachtgever geeft SR toestemming om haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van SR, tenzij in de overeenkomst expliciet anders is overeengekomen of Opdrachtgever een zwaarwegend belang kan aanvoeren dat tegen dit gebruik pleit. 

9.7. De Opdrachtgever dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres, zo spoedig mogelijk door te geven aan SR. 

9.8. De door SR ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever. 

9.9. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

9.10 De disclaimer en de privacyverklaring zoals vermeld op de website van SR, genaamd www.strigidae.nl, maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. U wordt geacht van zowel de disclaimer als de privacyverklaring kennis genomen te hebben en er mee in te stemmen c.q. de inhoud er van te aanvaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel